Donderdag 13 Juni 2024

Vandaag
09:00 - 18:00

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Begripsbepaling
In deze algemene voorwaarden wordt onder de onderstaande termen verstaan:
a. Aanbod: het productenaanbod met prijzen en mogelijk voorzien van afbeeldingen op de Website.
b. Klant: persoon die een overeenkomst aangaat met De Oude Vismarkt van Texel.
c. De Texelse Visspecialist: de firma waar De Oude Vismarkt van Texel onderdeel van uitmaakt, met beperkte aansprakelijkheid; V.O.F. De Texelse Visspecialist met KvK nummer: 85846600
d. Website: www.deoudevismarkt.nl

2. Aanbod en overeenkomst
1. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden De Oude Vismarkt van Texel niet.
2. Producten kunnen ten aanzien van uiterlijk en vorm afwijken van eventuele afbeeldingen op de Website.
3. Er komt een overeenkomst tussen De Oude Vismarkt van Texel en de Klant tot stand op het moment dat de Klant via de Website van De Texelse Visspecialist producten koopt en betaalt.
4. De prijzen van het Aanbod op de Website kunnen na het afrekenen door de Klant nooit hoger uitvallen, uitsluitend lager. De Oude Vismarkt van Texel heeft het recht de prijzen van het Aanbod zonder aankondiging te wijzigen.
5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via de Website van De Oude Vismarkt van Texel tot stand komen.

3. Werkwijze De Texelse Visspecialist
1. De Klant plaatst een bestelling op de Website van De Oude Vismarkt van Texel en betaalt deze direct via iDEAL.
2. De Klant haalt zijn bestelling op van de locatie De Oude Vismarkt van Texel, aan de Vlamkast 53 1792 CR te Oudeschild.
3. Wanneer de Klant de bestelling op een andere dag wenst op te halen, kan de Klant dat kenbaar maken in het opmerkingenscherm dat verschijnt nĂ¡ het afrekenen via iDEAL.
4. Bestellingen kunnen uitsluitend worden opgehaald tijdens de openingstijden van locatie De Oude Vismarkt van Texel.
5. De bestelling kan worden afgehaald op vertoon van:
- De ontvangstbevestiging van de bestelling; of
- Een geldig identiteitsbewijs op naam van de Klant.
6. In het geval dat een door de Klant afgerekend product uit het Aanbod toch niet meer voorradig blijkt te zijn, door De Oude Vismarkt van Texel wordt afgekeurd op kwaliteit, of om een andere reden niet meer kan worden geleverd aan de Klant, kan De Oude Vismarkt van Texel een vergelijkbaar alternatief product leveren. Dit kan ook een diepvriesproduct i.p.v. een versproduct zijn.

4. Ontbinding van de overeenkomst en annulering
1. In verband met de bederfelijkheid van de producten van De Oude Vismarkt van Texel is het Herroepingsrecht uitgesloten. Bestellingen kunnen ook niet door de Klant worden geannuleerd, gewijzigd en/of geretourneerd.
2. De Oude Vismarkt van Texel kan de bestelling (deels) annuleren als bijvoorbeeld het Aanbod (deels) niet meer beschikbaar is, in geval van overmacht en/of de Klant onjuiste contactgegevens heeft opgegeven.

5. Ophalen bestelling
1. De Klant moet de bestelling uiterlijk op de dag na het plaatsen van de bestelling, of uiterlijk op de door de Klant gekozen dag, ophalen.
2. Als de Klant de bestelling niet ophaalt, zal De Oude Vismarkt van Texel de bestelling daarna nog maximaal 2 dagen bewaren. In verband met de bederfelijkheid zal De Oude Vismarkt van Texel de bestelling vervolgens vernietigen. De Klant krijgt dan niet zijn geld terug.
3. De Klant is vanaf het moment van ophalen zelf verantwoordelijk voor het (gekoeld) vervoeren en bewaren van de producten.

6. Klachten
1. Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst of de kwaliteit van de producten dienen per omgaande, maar uiterlijk binnen 24 uur na het afhalen van de bestelling kenbaar te worden gemaakt aan De Oude Vismarkt van Texel.
2. Producten met door De Oude Vismarkt van Texel erkende gebreken worden door De Oude Vismarkt van Texel kosteloos vervangen.

7. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van De Oude Vismarkt van Texel wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de bestelling.
2. De Oude Vismarkt van Texel is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst of enige andere vorm van gevolgschade, uit welke hoofde dan ook.

8. Slotbepalingen
1. De Oude Vismarkt van Texel verwerkt persoonsgegevens in het kader van deze overeenkomsten en doet dat volledig in overeenstemming met de privacywetgeving (AVG).
2. Op alle overeenkomsten tussen De Oude Vismarkt van Texel en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3. Geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Holland te Alkmaar.